Komplexní pozemková úprava


Činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, a dále se pozemky prostorově a funkčně upravují, slučují nebo dělí. Zabezpečuje se přístupnost k pozemkům a vytvářejí se podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, hospodaření a ke zvýšení ekologické stability.