Pozemek


Je individualizovaná část zemského povrchu, bez ohledu na substrát (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky apod.) a je to část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo katastrálního území, hranicí vlastnickou, držby, druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku. STAVEBNÍ PARCELA je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří a POZEMKOVÁ PARCELA je pozemek, který není stavební parcelou.