Vydražení


Způsob nabytí vlastnického práva spočívající u nemovitosti v tom, že oprávněný držitel (ten, kdo je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu nemovitost patří) má nemovitost v držbě (nakládá s ní jako s vlastní) nepřetržitě po dobu 10 let. Nelze tak nabýt věci (tj. ani nemovitosti), které nemohou být předmětem vlastnictví nebo takové, které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo zákonem určených právnických osob. Do vydržecí lhůty se započítává doba, po kterou měl věc v oprávněné držbě právní předchůdce.